Chính sách chất lượng

Chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001:2008 do Tồng Cục Đo Lường Chất Lượng cấp

Chứng chỉ Tiêu chuẩn Châu Âu EN14411:2006 do Tổng Cục Đo Lường Chất Lượng cấp

Giấy chứng nhận tiêu chuẩn QCVN 16-6:2011/BXD của Tổng Cục Đo Lường Chất Lượng

Kết quả thử nghiệm của Cục Đo Lường Chất Lượng 3

 

 

 Thành Tựu đạt được

 

thanhtuu (1)